čtvrtek 21. dubna 2011

Co je Vlastenecké družení antifašistů?

Vlastenecké sdružení antifašistů (VSA) je otevřeným, demokratickým a nezávislým sdružením, působícím na území celé České republiky, uplatňujícím zásady rovnosti členů, demokratického konsensu, tolerance a vzájemné úcty.

Sdružuje občany vlasteneckého a antifašistického zaměření, působí proti projevům neofašismu, neonacionalismu, klerofašismu, nacionalismu a šovinismu, rasové nesnášenlivosti a terorismu. Pěstuje národní hrdost, brání a rozvíjí pokrokové tradice našich novodobých dějin. Přispívá k prohlubování demokracie a rozvoje humanistické společnosti.

Cíle a poslání VSA:

prosazovat a hájit ideje demokracie, humanismu, sociální spravedlnosti a lidských práv

  • osvětlovat zhoubnost ideologie fašismu, odhalovat a zveřejňovat nové skutečnosti o projevech fašismu a neofašismu, odhalovat jejich protilidový a protinárodní charakter a burcovat veřejnost proti těmto nebezpečím
  • seznamovat veřejnost s historií a odkazem antifašistického hnutí našich národů
  • napomáhat udržování památníků, pomníků, pamětních desek, muzeí, síní tradic, exponátů, vyjadřujících hrdinství a oběti boje proti fašismu a za svobodu
  • organizovat setkání, srazy a pochody do památných míst odboje
  • pomáhat při výchově k vlastenectví, spolupráci s hnutími obdobného zaměření a poslání v ČR i zahraničí
Členem VSA se může stát každý občan ČR bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení, náboženského vyznání, který souhlasí s posláním a programovými cíli VSA. VSA je otevřeno zejména mladé generaci, účastníkům národněosvobozeneckého boje a protifašistického odboje, jejich rodinným příslušníkům a pozůstalým po nich. VSA zastřešuje Republikový koordinační výbor se sídlem v Praze.