pátek 7. ledna 2011

Výňatek ze stanov Vlasteneckého sdružení antifašistů

I.

Vlastenecké sdružení antifašistů je otevřeným, demokratickým, dobrovolným a nezávislým, nadstranickým sdružením a působí na území celé ČR, ve kterém se uplatňují zásady rovnosti členů, demokratického koncensu, tolerance a vzájemné úcty.

Sdružuje občany vlasteneckého a antifašistického zaměření, kteří na základě našich národních zkušeností v novodobé historii se organizují a působí ve vlasteneckém duchu proti projevům neofašismu, neonacionalismu, klerofašismu, nacionalismu a šovinismu, rasové nesnášenlivosti a terorismu.

VSA pěstuje národní hrdost , brání a rozvíji pokrokové tradice našich novodobých dějin. Hájí naše národní zájmy v oblasti politické, ekonomické a kulturní. Na základě plurality názorů a stanovisek přispívá k prohloubení demokracie a rozvíjí humanistické společnosti v ČR.

II.

Poslání a programové cíle VSA.

-Prosazovat a hájit ideje demokracie, humanismu, sociální spravedlnosti a lidských práv vyjádřených v Chartě OSN a Listině základních práv a svobod.

-osvětlovat ideologii fašismu a odhalovat jeho protilidový a protinárodní charakter a čelit snahám o rehabilitaci jeho nositelů.

-odhalovat a zveřejňovat skutečnosti o nových projevech fašismu, neofašismu a dalších totalitních hnutích a burcovat veřejnost proti těmto nebezpečím.

-působit proti propagaci a všem formám projevu fašismu

-hájit pokrokové antifašistické hnutí našich národů a tradice bojů za svobodu a proti fašismu a působit proti diskreditaci jeho účastníků.

-seznamovat veřejnost s historií a odkazem antifašistického hnutí našich národů , s rolí významných osobností i památnými událostmi a místy bojů a utrpení našeho lidui jeho spojenců v antifašistické koalici ve druhé světové válce

-prosazovat pravdivé , objektivní hodnocení, zpracování a vysvětlování novodobé historie našich národů, zejména osobní z bojů za svobodu a proti fašismu.

-působit na zřizování pamatníků, pomníků, pamětních desek a síní tradic vyjadřujících hrdinství a oběti národního boje za svobodu a proti fašismua zabraňovat odstraňování těchto symbolů. Organizovat setkání,

srazy a pochody do památných míst odboje.

-napomáhat při výchově k vlastenectví, k upevňování jednoty národů českého a slovenského a národností žijících v ČR a jednotného čs. státu.

-působit k upletňování zásad Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,nenarušitelnosti hranic v Evropě a udržení míru ve světě.

-spolupracovat s organizacemi a hnutími obdobného zaměření v ČR i v zahraničí.

III.

Členství ve VSA

1.Členem VSA se může stát každý občan ČR bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení, náboženského vyznání, který souhlasí s posláním a programovými cíli VSA.

2.Členy VSA mohou být rovněž cizí státní příslušními žijící trvale na území ČR.

3.Členové mají právo zúčastňovat se činnosti VSA, podávat návrhy a připomínky a svobodně vyjadřovat svá stanoviska. Mohou volit a být voleni do všech stupňů organizační výstavby VSA.

4.Povinností členů VSA je dodržovat stanovy VSA, aktivně pracovat při plnění jeho cílů a platit členské příspěvky.

5.VSA je otevřen zejména mladé generaci a účastníkům národně osovobozeneckého a protifašistického boje, jejich rodinným příslušníkům i pozůstalým po nich.

6.Členství je individuální i kolektivní a vzniká dnem potvrzení členské přihlášky zájmovou skupinou VSA. Členství zaniká vystoupením z VSA, zrušením členství při neplnění povinností a úmrtím.